Hiển thị 1 - 20 trong 23 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/NQ-CP VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 Quốc hội 03/01/2019
53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức Chính phủ 26/06/2018
55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lao đông, Việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lao động Chính phủ 26/06/2018
60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của bộ luật giao thông về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi việc làm 26/06/2018
03/2014/NĐ-CP Nghị định 03_2014_ND-CP 16/01/2014
05/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động 26/06/2018
11/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao đông về lao động nước ngoài làm việc tại việt nam 26/06/2018
27/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đinh 26/06/2018
44/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động 26/06/2018
41/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đone vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công 26/06/2018
45/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 26/06/2018
46_2013_ND-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động 26/06/2018
49/2016/NĐ-CP Nghị định sử đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 26/06/2018
52/2014/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 26/06/2018
53/2014/NĐ-CP Nghị định: quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách ,pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động 26/06/2018
Luật số: 10/2012/QH13 Bộ luật lao động 2012 26/06/2018
a1 Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 25/06/2018
a1 Báo cáo về kết quả triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 25/06/2018
a1 Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 25/06/2018
a4 Quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 25/06/2018
Hiển thị 1 - 20 trong 23 kết quả.