Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/NQ-CP VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 03/01/2019
53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 26/06/2018
55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lao đông, Việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lao động 26/06/2018
60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của bộ luật giao thông về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi việc làm 26/06/2018
03/2014/NĐ-CP Nghị định 03_2014_ND-CP 16/01/2014
05/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động 26/06/2018
11/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao đông về lao động nước ngoài làm việc tại việt nam 26/06/2018
27/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đinh 26/06/2018
44/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động 26/06/2018
41/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đone vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công 26/06/2018
Hiển thị 1 - 10 trong 23 kết quả.