test

Mức giá: < 500,000
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
01/08/2022

1

Mức giá: < 500,000
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
09/07/2022

L

Mức giá: < 500,000
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
09/07/2022

Lucnd2

Mức giá: < 500,000
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
09/07/2022

Lucnd1

Mức giá: 2,000,000 đến dưới 2,500,000
Diện tích: 25-30 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang
09/07/2022

Lucnd

Mức giá: < 500,000
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
09/07/2022

Tin trọ mới

Mức giá: < 500,000
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
04/07/2022

Thêm nhà trọ

Mức giá: < 500,000
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
22/06/2022

Test dang tin 19/11/2018

Mức giá: Đang cập nhật
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
22/06/2022

Thêm nhà trọ

Mức giá: < 500,000
Diện tích: <10 m2
Tình trạng: Còn phòng
Quận/Huyện: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
22/06/2022
Đăng tin nhà trọ