Dự án có các lớp đào tạo nghề, các bạn có thể xem và tham khảo thông tin dưới đây:

1. Các khóa đào tạo của PLAN: Tải tại đây

2. Cover mobile friendly music: Tải tại đây

3. Bạn tự làm nên số phận của mình 1Tải tại đây

4. Bạn tự làm nên số phân của mình 2Tải tại đây

5. Dự án phụ nữ di cư 1Tải tại đây

6. Dự án phụ nữ di cư 2: Tải tại đây