Danh sách các khóa đào tạo nghề Danh sách các khóa đào tạo nghề

Văn bản hỗi trợ công nhân
Ngày đăng 22/06/2018 | 15:55  | Lượt xem: 431

*Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

*Nghị định phát triển công nghiệp hỗ trợ

*Quyết định về việc duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

*Quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

*Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

*Báo cáo về kết quả triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

*Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng   năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê